Dnes je sobota 17.4.2021 1:10, svátek slaví: Rudolf

Jak budou fungovat školy od pondělí 12. dubna?

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, kterým omezilo provoz škol a školských zařízení od pondělí 12. dubna 2021.

Mateřské školy

Je zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
 • mateřských škol a tříd zřízených pro děti nebo žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna také dětem, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Základní školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

 • základní školy při zdravotnickém zařízení,
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • dětí v přípravné třídě,
 • žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky uvedené v předchozím bodě, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 • základních škol nebo tříd zřízených pro děti nebo žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,
 • individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),
 • skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzultace.

Školní kluby, školní družiny

Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření. V oddělení nebo skupině mohou být přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna také žákům 1. stupně základních škol, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře

Je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 • individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
 • praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu.

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Školská výchovná a ubytovací zařízení

Je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety.

Základní umělecké školy, jazykové školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:

 • státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
 • individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
 • individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník).

Střediska volného času

Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

 • individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník),
 • individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

Vysoké školy

Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Současně je zakázáno poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání.

Další opatření

Součástí vzdělávání ve školách a školských zařízení nesmí být zpěv, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Součástí vzdělávání ve školách a školských zařízeních nesmí být sportovní činnosti, s výjimkou:

 • mateřských škol,
 • oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.

Přijímací zkoušky na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti. Nostrifikační zkoušky podle školského zákona se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti.

Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

pdfÚplné znění mimořádného opatření

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317