teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná ve čtvrtek 11. února 2021 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 11. února 2021 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 11.02.2021
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 1. Zpráva o činnosti rady města
 2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 3. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2020, Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. I
 4. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 915, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3148/2, o výměře cca 1250 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3271/1, o výměře cca 160 m2 a pozemku parc. č. 3294, vše v k.ú. Rýmařov,
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 302/5, o výměře cca 1 030 m2a pozemku parc. č. 303/1, 303/, a 304, vše v k.ú. Jamartice, za účelem ucelení s pozemky parc. č. 302/2 a 303/2, vše v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 3013 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 1398 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3233, o výměře cca 570 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 639/1, o výměře cca 890 m2, v k.ú. Janušov
  • prodej části pozemku parc. č. 40/1, o výměře cca 16 m2, v k.ú. Jamartice
  • prodej části pozemku parc. č. 3680/3, o výměře cca 23 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 37 a části pozemku parc. č 43, o celkové výměře cca 2 400 m2, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • návrh na změnu usnesení
  • prodej části pozemku parc. č. 3148/2, o výměře cca 4-5 tis. m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 91 – trvalý travní porost, o výměře 3 120 m2, k.ú. Janovice u Rýmařova
  • žádost obce Dolní Moravice o darování pozemku parc. č. 486/1 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova
  • žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1523, o výměře cca 185 m2, v k.ú. Rýmařov.
  • majetkoprávní vypořádání mezi Moravskoslezským krajem a Městem Rýmařov
  • výkup pozemek parc. č. 70/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova, ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad
 1. Převod půdních vestaveb
 2. Žádost o změnu nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Sokolovská č. 1295/50B, Rýmařov
 3. Zpráva o stavu dluhů k 31.12.2020
 4. Schválení smluv o poskytnutí dotace Diakonii ČCE Rýmařov, SPMP pobočný spolek Rýmařov (Společnosti pro podporu lidem s mentálním postižením)
 5. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – schválený rozpočet na rok 2021
 6. Schválení žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu města Rýmařov pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.
 7. Schválení podání žádosti o dotaci na akci nazvanou „Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou – provedení 19 bytových jednotek, tzv. Upravitelných bytů, na pozemcích parc. č. 320/1, 320/2, 320/3, 320/5, 320/9, 320/11, 320/12 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov“
 8. Podání žádosti o dotaci na opravu památníku osvoboditelům na ulici Julia Sedláka
 9. Dotace z rozpočtu města v rámci Programů podpory zájmových aktivit na rok 2021
 10. Dotace z rozpočtu města v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu na rok 2021
 11. Rýmařovsko, o.p.s. – uzavření smluv o půjčce na realizaci projektů
 12. Žádost o souhlas s realizací projektu
 13. Plán práce finančního výboru na rok 2021
 14. Návrh na obsazení člena dozorčí rady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o.
 15. Různé
 16. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 17. Připomínky a náměty občanů
 18. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

cara gdpr

Město Rýmařov využívá možnosti on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva. V této souvislosti je vhodné připomenout, že on-line přenosy zasedání zastupitelstva (probíhající v reálném čase bez záznamu) nepodléhají ochraně osobních údajů (nejsou zpracováváním osobních údajů).

GDPR

On-line přenos ze zasedání zastupitelstva je možno sledovat zde.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště