Dnes je středa 22.9.2021 7:42, svátek slaví: Darina

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 10. prosince 2020 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobněji bude uveden zde nejpozději v pondělí 7. prosince 2020)

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 10.12.2020
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2020
  • Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. VI
  • Rozpočet na rok 2021
  • Rozpočet sociálního fondu města na rok 2021
  • Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2024
 5. Stav plnění věcného rámce akcí - práce odborných pracovních skupin, programové prohlášení
 6. Plán schůzí RM a zasedání ZM na rok 2021
 7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2021
 9. Majetkové záležitosti
  • prodej pozemku parc. č. 2211/2 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 460 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 2484 a parc. č. 2485/1, o celkové výměře cca 300 m2, vše v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 19 – trvalý travní porost, o výměře 748 m2 a pozemek parc. č. 20 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 2 428 m2, vše v k.ú. Jamartice
  • prodej části pozemku parc. č. 2787/1 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 4 444 m2, a pozemek parc. č. 2906 – ostatní plocha / ostatní komunikace, vše v k.ú. Rýmařov
  • prodej části parc. č. 40/1 – orná půda, o výměře 504 m2 v k.ú. Jamartice.
  • žádost o prodloužení lhůty pro doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti k části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov
  • návrh na zrušení platnosti usnesení
  • žádost SVČ o bezúplatné předání technického zhodnocení (TZ) dlouhodobého majetku vlastníkovi tohoto majetku, tj. městu Rýmařov.
 10. Návrh na přijetí daru od společnosti Rýmařovsko o.p.s. (víceúčelové hřiště Dukelská)
 11. Návrh hospodaření Bytermu na r. 2021, rozpočtový výhled na roky 2021-2024
 12. Delegace zástupce města na valné hromady společnosti Spojené lesy s.r.o.
 13. Zásady pro tištěná a elektronická média města Rýmařova
 14. Odvolání člena dozorčí rady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.
 15. Městské muzeum Rýmařov – uzavření smluv o půjčce na realizaci projektů
 16. Snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Rýmařov
 17. Žádosti o změnu dotací poskytnutých z rozpočtu města
 18. Různé
 19. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 20. Připomínky a náměty občanů
 21. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

cara gdpr

Město Rýmařov využívá možnosti on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva. V této souvislosti je vhodné připomenout, že on-line přenosy zasedání zastupitelstva (probíhající v reálném čase bez záznamu) nepodléhají ochraně osobních údajů (nejsou zpracováváním osobních údajů).

GDPR

On-line přenos ze zasedání zastupitelstva je možno sledovat zde.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317