Dnes je čtvrtek 1.10.2020 0:21, svátek slaví: Igor

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná ve středu 23. září 2020 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve středu 23. září 2020 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 23.09.2020
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2020, výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. IV, návrh rozpočtu na rok 2021.
 5. AKTUALIZACE pravidel:
  • pro prodej nemovitostí,
  • výše nájemného z pozemků a nebytových prostor města,
  • pravidel pro zřizování věcných břemen.
 6. Směna vodovodu „Technická infrastruktura Edrovice II.A“ za akcie VAKu Bruntál, a.s.
 7. Poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Rýmařovska na financování projektu „Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa“ a uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování
 8. Výkup pozemků pod odpadovým centrem na ulici 8. května
 9. Majetkové záležitosti, prodeje nemovitostí
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2801/7, o výměře cca 135 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2896/1, o výměře cca 100 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku pod přístřeškem na náhradní díly (garáží) parc. č. 2114/1, o výměře cca 17 m2, v k.ú. Rýmařov.
  • záměr prodeje parc. č. 1546/1 – zahrada, o výměře 570 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 3148/2, o výměře cca 4-5 tis. m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 205 – trvalý travní porost, o výměře 1 839 m2, v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 227 – orná půda, o výměře 1 256 m2, v k.ú. Janušov
  • žádost o odprodej části pozemku parc. č. 227, o výměře cca 668 m2, v k.ú. Janušov, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu,
  • žádost o odprodej části pozemku parc. č. 227, o výměře cca 7 m2, v k.ú. Janušov, za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu – narovnání skutečného stavu.
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 225 v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 19 a části pozemku parc. č. 20, vše v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 384/2, o výměře cca 32 m2 v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 2787/1 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 4 444 m2, a pozemek parc. č. 2906 – ostatní plocha / ostatní komunikace, vše v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2787/1 a 2906, o výměře cca 1 240 m2, vše v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2787/1, o výměře cca 2 550 m2 v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 3680/3, o výměře cca 23 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 112/6, o výměře cca 230 m2, v k.ú. Edrovice
  • prodej části pozemku parc. č.2029, o výměře cca 3 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 93, o výměře cca 85 m2, v k.ú. Janušov
  • prodej části pozemku parc. č. 469/1, 470 a 472/1 o celkové výměře cca 300 m2, včetně stavby bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 469/1, vše v k.ú. Rýmařov
  • změna a doplnění žádosti o prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov
  • návrh na zrušení platnosti usnesení - prodej pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov
  • žádost o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1523, o výměře cca 185 m2, v k.ú. Rýmařov.
  • žádost o směnu části pozemku parc. č. 2257 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov, za část pozemku parc. č. 2259/2 v k.ú. Rýmařov
  • žádost o směnu části pozemku parc. č. 40/1 v k.ú. Jamartice, ve vlastnictví města Rýmařov, za části pozemků parc. č. 34/2, 36, 37, 38, 40/2, 41 a za pozemky parc. č. 486/2 a 669/7, vše v k.ú. Jamartice
 10. Bytové jednotky – prodeje
 11. Odměna za výkon funkce tajemníka pro Ing. Luďka Šimko
 12. Pomoc nájemníků nebytových prostor postižených mimořádnými opatřeními v době nouzového stavu
 13. Schválení žádostí o uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu města Rýmařov pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.
 14. Informace o plnění plánu investic – Integrovaného dokumentu města k 17.09.2020
 15. Zastupování města v orgánech společnosti VaK Bruntál, a.s.
 16. Navýšení počtu strážníků MP - usnesení zastupitelstva města č. 383/9/19
 17. Neinvestiční účelová dotace
 18. Vyhlášení Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2021
 19. Vyhlášení Programů podpory sportu a tělovýchovy v Rýmařově na rok 2021
 20. Žádosti o půjčku k předfinancování projektů spolufinancovaných z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd
 21. Žádost o půjčku k předfinancování projektu „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1“
 22. Žádosti o změnu dotací poskytnutých z rozpočtu města
 23. Žádost o příspěvek z rozpočtu města
 24. Různé

 

Ing. Luděk Šimko, v.r.
starosta

cara gdpr

Město Rýmařov využívá možnosti on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva. V této souvislosti je vhodné připomenout, že on-line přenosy zasedání zastupitelstva (probíhající v reálném čase bez záznamu) nepodléhají ochraně osobních údajů (nejsou zpracováváním osobních údajů).

GDPR

On-line přenos ze zasedání zastupitelstva je možno sledovat zde.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317