teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 13. února 2020 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 13. února 2020 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 13.02.2020
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
  • Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2019
 4. Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. I
 5. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2172/13 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2 v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/17, v k.ú. Stránské, do jejich společného jmění manželů, za účelem rozšíření zázemí u rekreační výstavby rodinného domu
  • prodej pozemku parc. č. 203/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2 a parc. č. 203/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2, vše v k.ú. Edrovice
  • prodej části pozemku parc č. 227 o výměře cca 800 m2, v k.ú. Janušov, za účelem rozšíření zahrady u domu
  • prodej pozemku parc. č. 1444 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, o výměře 257 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 1282/15 – orná půda. o výměře 994 m2, v k.ú. Rýmařov
  • žádost o prodloužení lhůty pro doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti k části pozemku parc. č. 59, v k.ú. Janušov
  • žádost o směnu uvedených pozemků v k.ú. Jamartice.
  • žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561, o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1523, o výměře cca 185 m2, v k.ú. Rýmařov
 6. Zpráva o stavu dluhů k 31.12.2019
 7. Splácení dluhu Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o., Rýmařov
 8. Návrh hospodaření Bytermu na rok 2020
 9. Společenstva vlastníků jednotek – pověření k zastoupení města
 10. Žádost o změnu nájemní smlouvy a smlouvy o režimu užívání bytu, náměstí Míru č. 224/11, Rýmařov
 11. Žádost o prominutí poplatku z prodlení  
 12. Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činnosti Městské policie Rýmařov
 13. Schválení smluv o poskytnutí dotace Diakonii ČCE Rýmařov a SPMP pobočný spolek Rýmařov (Společnosti pro podporu lidem s mentálním postižením)
 14. Změna parametrů služby Seniortaxi
 15. Darovací smlouva
 16. Návrh na zproštění z výkonu funkce přísedícího u Okresního soudu
 17. Dotace z rozpočtu města v rámci Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2020
 18. Dotace z rozpočtu města v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově
 19. Změna počtu členů a složení finančního výboru na volební období 2018 - 2022
 20. Různé
 21. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 22. Připomínky a náměty občanů
 23. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště