teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se z organizačních důvodů koná mimořádně v úterý 19. listopadu 2019 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná v úterý 19. listopadu 2019 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Z průběhu zasedání Zastupitelstva města Rýmařov bude pořízen audiovizuální záznam.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 19.11.2019
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Návrh změn v obsazení kontrolního a finančního výboru
 3. Zpráva o činnosti rady města
 4. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 5. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2019, výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. V, II. návrh rozpočtu na rok 2020, návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020-2023.
 6. Návrh na aktualizaci pravidel pro prodej nemovitostí
 7. Odprodej vodovodu technická infrastruktura Edrovice
 8. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 203/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2 a parc. č. 203/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2, vše v k.ú. Edrovice,
  • záměr prodeje parc. č. 1361/6 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 77 m2, v k.ú. Rýmařov,
  • záměr prodeje části pozemku parc č. 227 o výměře cca 800 m2, v k.ú. Janušov,
   za účelem rozšíření zahrady u domu,
  • záměr prodeje parc. č. 1444 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, o výměře 257 m2, v k.ú. Rýmařov,
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2594/1, o výměře cca 70 m2, v k.ú. Rýmařov,
  • prodej pozemku parc. č. 2295/4 – trvalý travní porost, o výměře 641 m2, v k.ú. Rýmařov,
  • prodej pozemku parc. č. 260 v k.ú. Edrovice, za účelem zajištění přístupové cesty k pozemku
   parc. č. 255/3 v k.ú. Edrovice,
  • prodej pozemku parc. č. 2114/3 – trvalý travní porost, o výměře 56 m2, v k.ú. Rýmařov,
  • prodej části pozemku parc. č. 1268/9, o výměře cca 120 m2, v k.ú. Rýmařov,
  • prodej části pozemku parc. č. 313, o výměře cca 1 400 m2, v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu,
  • prodej části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Edrovice, o výměře cca 26 m2, v k.ú. Edrovice, za účelem zarovnání hranice pozemku,
  • prodej části pozemku parc. č. 2188 (dle GP č. 2480-75/2019 pozemek parc. č. 2188/3, o výměře 28 m2, za účelem rozšíření zázemí u domu – GP viz samostatná příloha,
  • žádost o prodloužení lhůty pro doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti k pozemku parc. č. 1282/19 v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu,
  • výkup části pozemku parc. č. 584 v k.ú. Rýmařov,
  • výkup pozemku parc. č. 1890/1 – trvalý travní porost, o výměře 51 m2, v k.ú. Rýmařov    
 9. Nebytové prostory - prodeje
 10. Přijetí majetku (daru) od Sdružení obcí Rýmařovska
 11. Aktualizace OZV o místním poplatku „za odpady“ od 1.1.2020
 12. Aktualizace OZV o místních poplatcích (psi, veřejné prostranství) od 01.01.2020
 13. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 04/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2009, o trvalém označování psů
 14. Rozšíření podpory lékařů na další zdravotnické služby
 15. Pojmenování nové ulice
 16. Návrh ke zveřejňování nepřijatých usnesení
 17. Různé
 18. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 19. Připomínky a náměty občanů
 20. Usnesení a závěr

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště