teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 19. září 2019 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 19. září 2019 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobněji bude uveden zde nejpozději 16.09.2019):

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 19.09.2019
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2019, výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. IV, návrh rozpočtu na rok 2020.
 5. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 260 – zahrada, o výměře 392 m2, v k.ú. Edrovice, za účelem zajištění přístupové cesty k pozemku parc. č. 255/3 v k.ú. Edrovice,
  • záměr prodeje parc. č. 2114/3 – trvalý travní porost, o výměře 56 m2, v k.ú. Rýmařov, za účelem zajištění přístupové cesty k domu a rozšíření zázemí u domu – předzahrádky.
  • záměr prodeje části parc. č. 1268/9, o výměře cca 120 m2, v k.ú. Rýmařov, za účelem za účelem rozšíření zázemí u domu – zahrady.
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 313, o výměře cca 1 400 m2, v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu.
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Edrovice, o výměře cca 26 m2, v k.ú. Edrovice, za účelem zarovnání hranice pozemku.
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 469/1, 470 a 472/1 o celkové výměře cca 300 m2, včetně stavby bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 469/1, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem rozšíření zázemí u domu.
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2188 (dle GP č. 2480-75/2019 pozemek parc. č. 2188/3, o výměře 28 m2, za účelem rozšíření zázemí u domu – GP viz samostatná příloha.
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 2053 a části pozemku parc. č. 3693/3, o celkové výměře cca 35 m2, vše v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby garážového stání (stavba na patkách bez základů).
  • prodej části pozemku parc. č. 301, o výměře cca 180 m2 v k.ú. Janušov, za účelem rozšíření zázemí u domu (zahrady) a zajištění přístupové cesty k domu a pozemku ve vlastnictví žadatelky.
  • prodej části pozemku parc. č. 3174/1 o výměře cca 300 m2, v k.ú. Rýmařov, za účelem rozšíření zahrady u rekreačního objektu.
  • prodej části pozemku parc. č. 3271/1, v k.ú. Rýmařov (dle GP č. 2441-149/2018 pozemek parc. č. 3271/7, o výměře 1 026 m2) do jejich společného jmění manželů, za účelem zajištění přístupu a rozšíření zahrady u objektu určeného k rekreaci ve vlastnictví žadatelů.
  • prodej části pozemku parc. č. 2438/1, o výměře cca 17 m2, v k.ú. Rýmařov, do jejich společného jmění manželů, za účelem vybudování přístavku stávající garáže vlastnictví žadatelů.
  • parc. č. 399 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, o výměře 25 m2, v k.ú. Rýmařov
  • žádost o prodloužení lhůty pro doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti k části pozemku parc. č. 179/1, 196 a 197/1, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova (dle GP č. 203-114/2018 pozemek parc. č. 196/12, o výměře 3 390 m2, v k.ú. Janovice u Rýmařova), za účelem výstavby rodinného domu.
  • návrh zrušení platnosti usnesení - části pozemku parc. č. 196 v k.ú. Janovice u Rýmařova, odkoupení části pozemku parc. č. 196 a části pozemku parc. č. 197/1, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova (dle GP č. 203-114/2018 pozemek parc. č. 196/11, o výměře 1 405 m2, v k.ú. Janovice u Rýmařova), za účelem výstavby rodinného domu.
  • žádost o směnu pozemků v k.ú. Jamartice
  • návrh na směnu pozemků v k.ú. Rýmařov   
 6. Nebytové prostory - prodeje
 7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rýmařova za 1. pololetí roku 2019
 8. Stanovisko Ing. Lenky Vavřičkové k Zápisu z jednání kontrolního výboru
 9. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – závěrečný účet za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOR za rok 2018, zpráva kontrolní komise SOR za rok 2018
 10. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 223 a pozemku parc. č. 225/1, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova
 11. Zastupování města Rýmařov v dozorčí radě Podhorské nemocnice, a.s.
 12. Odprodej vodovodu - technická infrastruktura Edrovice
 13. Zimní stadion – nutná oprava technologie mražení
 14. Žádost Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově o příspěvek na zakoupení elektrocentrály
 15. Podpora služeb sociální prevence MS kraje – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařov
 16. Vyhlášení Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2020
 17. Vyhlášení Programů podpory sportu a tělovýchovy v Rýmařově na rok 2020
 18. Žádost o dofinancování dotace na modernizaci expozice Hrádek
 19. Žádost Městského muzea Rýmařov, p. o. o souhlas se zřízením sběrny SAZKA a.s.
 20. Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019
 21. Žádost o příspěvek z rozpočtu města
 22. Různé

Ing. Luděk Šimko v. r.

starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště