teplomer web

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 27. června 2019 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 27. června 2019 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 27.06.2019
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací za rok 2018
 5. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2019, výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. III
 6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rýmařova za 1. pololetí roku 2019
 7. Informace o přijatých doporučeních finančního výboru v první polovině roku 2019.
 8. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje části parc. č. 301 – zahrada, o výměře 704 m2, v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části parc. č. 3174/1 – trvalý travní porost, 822 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části parc. č. 102 – zahrada, o výměře 495 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části parc. č. 205 – trvalý travní porost, o výměře 1 839 m2, v k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části parc. č. 3271/1 – trvalý travní porost, o výměře 19 371 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části parc. č. 2438/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 17 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 399 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, o výměře 25 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr části prodeje parc. č. 523/1, o výměře cca 150 m2, v k.ú. Jamartice za účelem rozšíření zázemí u domu (zahrady).
  • záměr prodeje parc. č. 2295/4 – trvalý travní porost, o výměře 641 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 1926 – zahrada, 585 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 2783/4 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, 40 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej části parc. č. 343/2 trvalý travní porost o výměře 63 m2 v k.ú. Rýmařov, dle GP č. 2457-14/2019
  • prodej části parc. č. 1959/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 120 m2, v k.ú. Rýmařov, za účelem rozšíření zázemí u domu – zahrady.
  • prodej části parc. č. 948/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 46 m2, v k.ú. Rýmařov, za účelem rozšíření zázemí u domu a výstavby nového oplocení
  • prodej části parc. č. 3148/2 – trvalý travní porost, o výměře cca 680 m2, v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu nebo objektu pro rekreaci.
  • prodej části Parc. č. 2188 – zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2187 – ostatní plocha / ostatní komunikace, vše v k.ú. Rýmařov, o výměře cca 25 m2, za účelem rozšíření zázemí u domu
  • darování pozemku parc. č. 513/19 – ostatní plocha / silnice, výměra 53 m2, parc. č. 522/25 – ostatní plocha / silnice, výměra 230 m2 a parc. č. 523/5 – ostatní plocha / silnice, výměra 155 m2, vše v k.ú. Jamartice a pozemku parc. č. 910/3 v k.ú. Janušov,
  • výkup pozemku parc. č. 1872/4 – orná půda, o výměře 3 640 m2, v k.ú. Rýmařov
 9. Prodej zbývajících pozemků v průmyslové zóně
 10. Záměr a podmínky prodeje pozemků pro rodinné domy – technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice, II. etapa
 11. Žádost o převod pozemků parc. č. 223 a 225/1 vše v k.ú. Janovice u Rýmařova z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 12. Nebytové prostory – záměry prodeje
 13. Zpráva o stavu dluhů k 15.06.2019
 14. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 1/2019 o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství ve městě Rýmařov
 15. Senior taxi
 16. Zpráva ze zasedání dozorčí rady společnosti Podhorská nemocnice a.s., konané dne 11.04.2019
 17. Žádost Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o., Rýmařov o kompenzaci vynaložených nákladů
 18. Schválení III. komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na období 2019–2023
 19. Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov
 20. Žádosti o příspěvek z rozpočtu města
 21. Žádosti o schválení realizace a financování projektů přeshraniční spolupráce
 22. SOR - Uzavření Smlouvy o půjčce
 23. Neinvestiční účelová dotace
 24. Smlouva o bezúplatném převodu majetku
 25. Aktuální stav společnosti VaK Bruntál, a.s.
 26. Různé

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště