... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  28. června 2018 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 28. června 2018 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání zastupitelstva
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací ve městě
 5. Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2018
 7. Zpráva o činnosti finančního výboru za 1. pololetí 2018
 8. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rýmařov pro volební období 2018-2022
 9. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 302/2 – orná půda, 471 m2, parc. č. 303/2 – trvalý travní porost, o výměře 509 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 3173 – trvalý travní porost, 416 m2, část parc. č. 3174/1 – trvalý travní porost, 822 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části parc. č. 203/1 – ostatní plocha/jiná plocha, 2 061 m2, k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje parc. č. 2116 – zahrada, 431 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 222 – ostatní plocha/jiná plocha, 1 006 m2, k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje části parc. č. 91 – trvalý travní porost, 3 120 m2, k.ú. Janovice u Rýmařova
  • záměr prodeje části parc. č. 343 – trvalý travní porost, 390 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 2294/3 – zahrada, 297 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 2801/6 – trvalý travní porost, 1 483 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 59 – zahrada, 778 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 205 – zahrada, 276 m2, část parc. č. 207 – trvalý travní porost, 1 797 m2, k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • záměr prodeje parc. č. 57 – zastavěná plocha a nádvoří, 28 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 110 – orná půda, 276 m2, parc. č. 111 – orná půda, 1 472 m2, parc. č. 116 – zahrada, 724 m2, k.ú. Janovice u Rýmařova
  • prodej části parc. č. 296/1 – ostatní plocha/jiná plocha, 3 980 m2, k.ú. Janušov – žádost Pavla Dědocha, Jesenická 1267/3, Rýmařov o odprodej části pozemku parc. č. 296/1 v k.ú. Janušov
  • prodej části parc. č. 1959/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 846 m2, k.ú. Rýmařov
  • zrušení platnosti usnesení – prodej části parc. č. 1523 – ostatní plocha/manipulační plocha, 556 m2, k.ú. Rýmařov
  • vykoupení části pozemku parc. č. 1831 v k.ú. Rýmařov
  • návrh na směnu části pozemku parc. č. 273/2 v k.ú. Edrovice, ve vlastnictví města Rýmařov, za část pozemku parc. č. 273/3 v k.ú. Edrovice,
  • darování pozemku parc. č. 513/16 – ostatní plocha/silnice, 37 m2, parc. č. 522/22 – ostatní plocha/silnice, 70 m2, parc. č. 575/6 – ostatní plocha/silnice, 31 m2, k.ú. Jamartice
  • návrh na změnu usnesení – prodej části parc. č. 100 – vodní plocha/tok přírodní, o výměře 172 m2, k.ú. Edrovice
  • zrušení platnosti usnesení – prodej parc. č. 7/1 – trvalý travní porost, o výměře 193 m2, k.ú. Edrovice
 10. Vložení kanalizační infrastruktury (KI) města Bruntál do společnosti VaK Bruntál, a.s., jeho dopady na složení a hospodaření společnosti, pozice a podmínky města Rýmařov k vložení majetku jako akcionáře společnosti
 11. Zařazení rekonstrukce kuželny do investičního plánu
 12. Výstavba nového domu s pečovatelskou službou
 13. Nezbytné výdaje na zimní stadion v roce 2018
 14. Žádost o příspěvek z rozpočtu města
 15. Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku – Městské muzeum Rýmařov
 16. Rekonstrukce budovy muzea
 17. Přijetí neinvestiční účelové dotace
 18. Různé

 

Ing. Petr Klouda
starosta