... Úvodní strana
Pozvánka na jednání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  26. dubna 2018 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 01.02.2018
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Závěrečný účet města za rok 2017
 5. Schválení účetní závěrky města za rok 2017
 6. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2018, výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. II
 7. Hospodářské výsledky společností Teplo, Městské služby a Spojené lesy s.r.o. za rok 2017
 8. Zpráva o hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2017
 9. Projednání situace ve VaKu, a.s. Bruntál
 10. Věcný rámec akcí (integrovaný dokument) na období 2014-2018
 11. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 110 – orná půda, 276 m2, parc. č. 111 – orná půda, 1 472 m2, parc. č. 116 – zahrada, 724 m2, k.ú. Janovice u Rýmařova
  • záměr prodeje části parc. č. 296/1 – ostatní plocha/jiná plocha, 3 980 m2, k.ú. Janušov – žádost Pavla Dědocha, Jesenická 1267/3, Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 205 – zahrada, 276 m2, část parc. č. 207 – trvalý travní porost, 1 797 m2, k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • záměr prodeje parc. č. 462/1 – trvalý travní porost, 3 656 m2, parc. č. 462/5 – ostatní plocha/jiná plocha, 128 m2, k.ú.  Rýmařov
  • záměr prodeje části parc. č. 1959/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 846 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č. 227 – orná půda, 1 256 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 251 – trvalý travní porost, 693 m2, k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • záměr prodeje parc. č. 2069 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, parc. č. 2070 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 303 m2, vše k.ú. Rýmařov a žádost o souhlas vlastníka pozemku se zápisem stavby prodejní stánek na pozemku parc. č. 2069 v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 355 – trvalý travní porost, 58 m2, k.ú. Janušov
  • prodej parc. č. 1896/2 – zastavěná plocha/nádvoří, část parc. č. 1903/8 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, vše v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 98/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 457 m2, parc. č. 99 – zahrada, 462 m2, k.ú. Edrovice
  • prodej parc. č. 100 – vodní plocha, 172 m2, k.ú. Edrovice
  • žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/16 v k.ú. Rýmařov, v lokalitě „U Kaple“
  • návrh na změnu usnesení – prodej parc. č. 7 – trvalý travní porost, o výměře 277 m2, k.ú. Edrovice
  • záměr darování parc. č. 513/16 – ostatní plocha/silnice, 37 m2, parc. č. 522/22 – ostatní plocha/silnice, 70 m2, parc. č. 575/6 – ostatní plocha/silnice, 31 m2, k.ú. Jamartice
  • žádost o souhlas vlastníka pozemku se zápisem stavby garáže na pozemku parc. č. 399 v k.ú. Rýmařov
  • zrušení usnesení a prodej parc. č. 196, parc. č. 197/1, parc. č. 179/1, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova
  • návrh na odstranění hospodářských stavení na ul. Čapkova, za domem č.p. 287, ul. Sokolovská 22 v Rýmařově
  • Vykoupení pozemku parc. č. 3381/3 v k.ú. Rýmařov
 12. Převod půdních vestaveb 1. máje č. 859/5 a 860/7 do vlastnictví budoucích kupujících
 13. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
 14. Žádost Městského muzea Rýmařov o dofinancování projektu
 15. Žádost o příspěvek na Závod míru U23/Grand Prix Priessnitz Nations Cup 2018
 16. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 - příspěvek Římskokatolické farnosti Rýmařov
 17. Zrušení usnesení o demolici objektu Divadelní č. 454/13, Rýmařov – bývalé kino
 18. Různé
 19. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 20. Připomínky a náměty občanů
 21. Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Klouda
starosta