... Úvodní strana
Programy podpory tělovýchovy a sportu na rok 2018

znak mestaZastupitelstvo města svým usnesením č. 807/20/17 ze dne 21. září 2017 schválilo pravidla Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově.

Tyto veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí. Organizace, které žádají o příspěvek rovněž v rámci Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově, nemají na podporu v rámci těchto programů nárok. Finanční příspěvek v rámci Programu podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově je neinvestiční. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace skutečnost, že jde o aktivitu podpořenou městem Rýmařov.

Žádost o poskytnutí příspěvku se podává ve lhůtě od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2017 poštou na adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, nebo osobně na podatelně MěÚ nebo na odboru školství a kultury. Veškeré žádosti o dotace posoudí komise pro výchovu, vzdělávání a sport především z hlediska úplnosti žádosti, vyúčtování předchozího poskytnutého příspěvku (forma, dodržení termínu, hospodárnost vynaložených prostředků), souladu se stanovenými podmínkami, možností kontroly využití prostředků a získání finančních prostředků z jiných zdrojů.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje na své nejbližší schůzi rada města, případně na nejbližším zasedání zastupitelstvo města dle výše schvalované dotace.

Vyhlášeny byly tyto programy:

Program I. - Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže  - smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být použit na pouze na aktivity související se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.

Program II. - Podpora činnosti sportovních oddílů - příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově. Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodné, stočné, nákup materiálního vybavení organizace, zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce včetně mzdových nákladů, odměny rozhodčím a trenérům, dopravné na soutěže, startovné a podobně. Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.

Program III. - Pořádání významných sportovních akcí - příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova. Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodné, stočné, nákup nebo nájem vybavení (pokud toto vybavení je pro pořádání akce nezbytné, nebo s ní přímo souvisí), odměny rozhodčím, ceny a podobně. Žadatel musí prokázat financování své činnosti i z jiných zdrojů, příspěvek může být poskytnut do výše 80% celkových nákladů.

Program IV.  - Ocenění úspěchu na sportovní akci - příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka / družstva v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce až 10 tis. Kč, pro družstvo až 20 tis. Kč. Příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Podrobné znění pravidel lze nalézt na úřední desce města, případně zde.