... Úvodní strana
Podzimní investice a opravy ve městě

znak mestaV současné době vrcholí stavební sezóna a také Město Rýmařov je „stavebníkem“, který investuje mj. do oprav místních komunikací a inženýrských sítí značné finanční prostředky, a je tak trochu „viníkem“, že je naše město zasaženo značnou stavební činností.

Ve městě probíhá výměna plynovodního potrubí na třídě Hrdinů (investor spol. Innogy, s.r.o.), kde by měly být práce dokončeny do konce září. Dále pak byla zahájena další fáze (poslední) výměny plynovodního potrubí na Okružní ulici, která zahrnuje výměnu potrubí směrem do Komenského ulice a dále trasu ve směru do Husovy ulice až po křižovatku s třídou Hrdinů. Tato část rekonstrukce bude ukončena do 7. října 2017.

V současné době probíhají práce na opravě chodníků na Pivovarské ulici, které zahrnují výměnu obrubníků a předláždění povrchů do žulové mozaiky. Akce zahrnuje chodník od Okružníulice kolem Domu zdraví (polikliniky) směrem k Husově ulici a také chodník na druhé straně komunikace, který začíná naproti poliklinice a vede kolem pivovaru až k náměstí Svobody, kde se napojí na již zrekonstruovaný chodník. Součástí těchto oprav byla i oprava původního asfaltového chodníku před ZŠ 1. máje do žulové mozaiky a nových obrubníků  tyto práce byly provedeny na konci letních prázdnin, aby žáci mohli přijít do nového školního roku již po novém chodníku. Na zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Ludvas Trade, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.743 tis. Kč. Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 70 dnů od předání staveniště (tj. do 09.11.2017), ale vzhledem k pracovnímu nasazení dodavatele lze předpokládat, že práce budou ukončeny s výrazným předstihem.

Další akcí, která se bude letos ještě realizovat, je chodník do průmyslové zóny. Jedná se o nově vybudovaný chodník s místem pro přecházení, který začíná u bytového domu na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově (poslední dům ve směru na Ondřejov po levé straně) a je veden jako levostranný chodník směrem do průmyslové zóny, kde se napojí na stávající chodník. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Ludvas Trade, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.258 tis. Kč. Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 70 dnů od předání staveniště (nyní probíhá jednání o převzetí staveniště).

Další práce, které budou v nejbližší době zahájeny, zahrnují rekonstrukci ulice Palackého, kde jsou právě dokončovány práce na výměně vodovodního řadu (investor spol. VaK Bruntál, a.s.), a dále pak rekonstrukce Máchovy ulice. Rekonstrukce Palackého ulice zahrnuje odstranění asfaltového povrchu, částečnou opravu podloží a položení nových vrstev živičného povrchu. Začátek rekonstrukce je u budovy Městských služeb Rýmařov, s.r.o. a na druhé straně končí v křižovatce, u objektu č.p. 740. Rekonstrukce Máchovy ulice zahrnuje opravu podloží, částečnou úpravu kanalizace a položení nových vrstev živičného povrchu. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR, s.r.o s nabídkovou cenou 4.671 tis. Kč. Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je v případě Palackého ulice do 45 dnů od předání staveniště (tj. do 02.11.2017) a v případě Máchovy ulice do 60 dnů od předání staveniště (tj. do 17.11.2017).

V týdnu od 25.09.2017 budou zahájeny stavební práce na výměně vodovodního řadu v  Komenského ulici (investor spol. VaK Bruntál, a.s.), která navazuje na již provedenou opravu vodovodu v ulici Na Stráni a pokračuje směrem dolů k ulicím Strálecká a Okružní. Město Rýmařov mělo informaci o této plánované rekonstrukci a z toho důvodu naplánovalo současně opravu dešťové kanalizace, která navazuje na již opravenou kanalizaci v ulici Na Stráni, a pokračuje dále dolů směrem do Strálecké ulice, kde se napojí na již zrekonstruovanou část kanalizace. Jedná se celkově o cca 234 m dešťové kanalizace, která je nyní v havarijním stavu a je nutné ji před provedením nových povrchů opravit. S ohledem na provedení rýhy pro výměnu vodovodního řadu a hluboké rýhy (hl. cca 2 m) pro výměnu dešťové kanalizace byla oprava povrchů odložena na jaro roku 2018. V zimním období dojde k dostatečnému zhutnění a sednutí provedených výkopů a v jarním období bude proveden nový povrch v celé délce úseku, včetně nové křižovatky při napojení ulice Komenského na ulici Strálecká. Po celé zimní období budou rýhy průběžně kontrolovány a dosypávány, aby byl umožněn neomezený přístup a provoz na této komunikaci.  Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.742 tis. Kč (uvedená společnost provádí pro VaK Bruntál, a.s., rekonstrukci vodovodního řadu a stavební práce tak bude možné lépe koordinovat). Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 45 dnů od předání staveniště (nyní probíhá jednání o převzetí staveniště).

Další akcí, která bude ještě do zimního období zrealizována, je provedení kanalizačního řadu v ulici Julia Fučíka v Edrovicích. Akce je rozdělena na dvě dílčí části a to část „C“, která zahrnuje prodloužení stávajícího kanalizačního řadu a provedení 4 ks revizních šachet, pro budoucí zástavbu rodinných domů na pozemcích parc. č. 310, 311 a 312 v k.ú. Edrovice. Druhá část „B“ zahrnuje provedení nové (odlehčovací) trasy splaškové kanalizace v délce 40,10 m a 2 ks revizních šachet na pozemku parc. č. 106 v k.ú. Edrovice. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.247 tis. Kč. Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 45 dnů od předání staveniště (nyní probíhá jednání o převzetí staveniště).

Je jisté, že výše uvedené stavby přinesou svému okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to budou nové komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města.

S ohledem na průtahy v projednávání povolení a blížícího se zimního období, bylo u akcí rekonstrukce ulic Sadová, včetně nového parkoviště, ul. Divadelní, ul. U Rybníka a ul. Čapkova, rozhodnuto, že tyto práce budou v zimním období vysoutěženy a realizovány až v příštím roce.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

situace splašková kanalizace část 2

pdfSituace - splašková kanalizace - 2. část 158.4 KB

situace splašková kanalizace část 3

pdfSituace - splašková kanalizace - 3. část 174.91 KB

pdfChodník - průmyslová zóna 1.24 MB