... Úvodní strana
Statistika odpadů produkovaných občany města v roce 2016

znak mestaV roce 2016 bylo v Rýmařově a jeho místních částech vyprodukováno občany celkem 3 450,593 tun odpadu, při počtu 8 527 obyvatel tak připadá na jednoho obyvatele 405 kg.

Z tohoto množství bylo 2 816,556 tun komunálního odpadu (4,045 nebezpečný odpad; 41,892 elektroodpad; 16,22 pneumatiky; 571,88 stavební suť). Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Při množství 2816,556 t za rok 2016 připadá na jednoho občana 330,31 kg komunálního odpadu.
Vyseparovaná složka (papír, plast, sklo, kov, bioodpad) tvořila dohromady 370,945 tuny, na jednoho obyvatele tak připadá 43,50 kg. Složka vyseparovaného odpadu tvoří 13,17 % z celkového komunálního odpadu.
Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu činily 7 584 000 Kč, náklady na jednoho občana jsou tedy 889,40 Kč. Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je přitom v Rýmařově a jeho místních částech 700 Kč.

Síť hnízd na separovaný odpad je velice hustá, v Rýmařově a jejích místních částech je celkem 94 míst k separaci (tj. celkem 296 nádob na separovaný odpad). V roce 2016 měli občané možnost vyzvednout si bezplatně tašky na separaci odpadů, a to na Městských službách Rýmařov nebo na podatelně radnice (jeden set tašek na jednu rodinu). Tato akce pokračuje za stejných podmínek i v letošním roce.
Podíl neuhrazených poplatků od neplatičů se dlouhodobě pohybuje přibližně kolem 5 %, nedoplatky jsou systematicky vymáhány.
Město Rýmařov má nastaven týdenní svoz směsného komunálního odpadu, plastu, papíru, bioodpadu (jen přes vegetační období), dle potřeby pak svoz skla a kovu. Dále jsou pro občany v provozu dva sběrné dvory.
Svoz a následnou manipulaci s veškerým odpadem provádí pro město Rýmařov společnost plně vlastněná městem - Městské služby Rýmařov s.r.o. Směsný komunální odpad a velkoobjemový odpad končí na skládce v Horním Benešově, bioodpad na kompostárně v areálu městské čistírny odpadních vod a vyseparované složky u příslušných odběratelů.

Celorepublikové údaje za rok 2015

(Zdroj: Český statistický úřad)

S růstem ekonomiky souvisí i množství odpadů vyprodukovaných v roce 2015. Celkem se jedná o 26,9 miliónu tun, tj. o 13 % více než v předchozím roce. Největší část odpadů připadala na podniky, komunální odpad pak tvořil 3,3 miliónu tun.
Oproti roku 2014 se produkce komunálních odpadů zvýšila o 2 %, v přepočtu na jednoho obyvatele činila 317 kg. Většina odpadu pocházela z běžného svozu - typicky jde o odpad z popelnic, kontejnerů nebo svozových pytlů. Až 9 % komunálního odpadu tvořil objemný odpad, např. koberce či nábytek,  12 % představovaly odpady pocházející ze zahrad, parků a hřbitovů a pouhá 2 % připadala na odpady z komunálních služeb, tedy na odpady z čištění ulic a z odpadkových košů.
Z komunálního odpadu se vytřídilo 15 %. Největší podíl tvořil papír (32 %), dále sklo (25 %), plasty (24 %) a kovy (6 %). Odděleně sbíraných složek bylo vytříděno 46 kg na obyvatele. Přestože se množství vytříděného komunálního odpadu rok od roku zvyšuje a klesá množství směsného odpadu, přibližně polovina komunálního odpadu končí na skládkách. V roce 2015 bylo tímto způsobem odstraněno 1,8 miliónu tun odpadu, ve spalovnách bylo spáleno 590 tisíc tun. V recyklačních linkách skončilo 851 tisíc tun komunálních odpadů a v kompostárnách 141 tisíc tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Stále více komunálního odpadu se tak daří opětovně zpracovávat.

Množství jednotlivých druhů odpadů vyprodukovaných občany Rýmařova v roce 2016

Kód odp. Název Množství
150101 Papírové a lepenkové obaly 95,18
150102 Plastové obaly 105,75
160103 Pneumatiky 16,22
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu 571,88
200102 Sklo 66,81
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 137,45
200301 Směsný komunální odpad 1 633,65
200307 Objemný odpad 429,42
200140 Kovy (7,745 – svoz z nádob – 252,084 sběrny) 252,84
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály 0,01
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 1,00
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 2,92
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 0,12
  Elektroodpad 41,89
200201 Bioodpad 95,46
Celkem   3450,59

 

Graf odpad 2016

 

Ing. Luděk Šimko, jednatel společnosti Městské služby Rýmařov s.r.o.