Dnes je neděle 26.5.2019 11:51, svátek slaví: Filip

Chystají se volby do Evropského parlamentu

V současné době se celá Evropa chystá na volby do Evropského parlamentu. Pro zdárný průběh hlasování je nutné všem občanům upřesnit některé informace.

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“). Volby se budou na území České republiky konat ve dnech 24. a 25. května 2019. Dne 24. května 2019 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

O době a místě konání voleb ve městě Rýmařov budou voliči informováni oznámením starosty města a to nejpozději 15 dnů přede dnem voleb; tj. 9. května 2019. Protože je na území města dvanáct volebních okrsků, jsou v oznámení uvedeny adresy okrskových volebních místností. Volební okrsky jsou ohraničeny hlavními ulicemi ve města a to tak, aby byl počet voličů v každém volebním okrsku v rozsahu 500 – 900.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana České republiky, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo později (po 14. dubnu 2019) přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4. května 2019) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu:

 1. jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
 2. jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

 1. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří.
 2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 3. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 9. května 2019, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

 

Samotné hlasování volič provede následovně:

 • volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky to platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
 • volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisy. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
 • po prokázání totožnosti obdrží každý volič prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, a pokud si nedonesl hlasovací lístky, tak je na požádání obdrží u okrskové volební komise. Sadu hlasovacích lístků obdržel každý volič nejpozději tři dny přede dnem voleb do poštovní schránky.
 • po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič neodebere, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Současně může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku, které upřednostňuje.
 • po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 • každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže psát nebo číst, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, který voliči pomůže upravit hlasovací lístek a vložit jej do úřední obálky.
 • ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zdeněk Kudlák, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Rýmařov

Podrobné informace o volbách a příslušné dokumenty průběžně zveřejňujeme na stránkách města a na úřední desce.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317